Programet orientuese

Lëndët e detyrueshme

Lënda

Programi orientues

Shpjeguesi

Matematikë (gjimnazi me kohë të shkurtuar)

Shkarkoje

Së shpejti

Matematikë (gjimnazi gjuhësor, shk. pedagogjike)

Shkarkoje

Së shpejti

Matematikë (shk. Artistike, sportive, profesionale)

Shkarkoje

Së shpejti

Gjuhë shqipe dhe Letërsi (shk. Artistike, sportive, profesionale, me kohë të shkurtuar)

Shkarkoje

Së shpejti

Lëndë me zgjedhje (kurrikula bërthamë)

Lënda

Programi orientues

Shpjeguesi

Biologji

Shkarkoje

Së shpejti

Ekonomi

Shkarkoje

Së shpejti

Filozofi

Shkarkoje

Së shpejti

Fizikë

Shkarkoje

Së shpejti

Gjeografi

Shkarkoje

Së shpejti

Gjuhë shqipe dhe letërsi (bërthamë)

Shkarkoje

Së shpejti

Histori

Shkarkoje

Së shpejti

Histori Arti

Shkarkoje

Së shpejti

Histori Baleti

Shkarkoje

Së shpejti

Histori Muzike

Shkarkoje

Së shpejti

Kimi

Shkarkoje

Së shpejti

Matematikë (bërthamë)

Shkarkoje

Së shpejti

Psikologji

Shkarkoje

Së shpejti

Qytetari

Shkarkoje

Së shpejti

Sociologji

Shkarkoje

Së shpejti

Teknologji

Shkarkoje

Së shpejti

 

Lëndë me zgjedhje (gjuhët e huaja)

Lënda

Programi orientues

Shpjeguesi

Anglisht (gjuhë e parë)

Shkarkoje

Së shpejti

Anglisht (gjuhë e dytë)

Shkarkoje

Së shpejti

Frengjisht (gjuhë e parë)

Shkarkoje

Së shpejti

Frengjisht (gjuhë e dytë)

Shkarkoje

Së shpejti

Gjermanisht (gjuhë e parë)

Shkarkoje

Së shpejti

Gjermanisht (gjuhë e dytë)

Shkarkoje

Së shpejti

Greqisht (gjuhë e parë)

Shkarkoje

Së shpejti

Greqisht (gjuhë e dytë)

Shkarkoje

Së shpejti

Italisht (gjuhë e parë)

Shkarkoje

Së shpejti

Italisht (gjuhë e dytë)

Shkarkoje

Së shpejti

Spanjisht (gjuhë e parë)

Shkarkoje

Së shpejti

Spanjisht (gjuhë e dytë)

Shkarkoje

Së shpejti

Turqisht (gjuhë e parë)

Shkarkoje

Së shpejti

Turqisht (gjuhë e dytë)

Shkarkoje

Së shpejti

 

Lëndë me zgjedhje (kurrikula e thelluar)

Lënda

Programi orientues

Shpjeguesi

Biologji e Thelluar

Shkarkoje

Së shpejti

Ekonomi e Thelluar

Shkarkoje

Së shpejti

Fizikë e Thelluar

Shkarkoje

Së shpejti

Gjeografi e Thelluar

Shkarkoje

Së shpejti

Histori e Thelluar

Shkarkoje

Së shpejti

Kimi e Thelluar

Shkarkoje

Së shpejt

Letërsi e Thelluar

Shkarkoje

Së shpejti

Matematikë e Thelluar

Shkarkoje

Së shpejti

Teknologji e Thelluar

Shkarkoje

Së shpejti

 

Lënda Programi orientues Shpjeguesi
Administrator për Mirëmbajtjen e Rrjetit Kompjuterik Shkarkoje Së shpejti
Automekanik Shkarkoje Së shpejti
Hidraulik Shkarkoje Së shpejti
Konfeksionist dhe Stilist Shkarkoje Së shpejti
Përpunim druri e përpunues druri Shkarkoje Së shpejti
Teknik ushqimor pije e konserva Shkarkoje Së shpejti
Elektroteknik dhe Elektrik i Përgjithshëm Shkarkoje Së shpejti

 

 

Leave a Reply